GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Verze: 20190517

Státní plavební správa při zpracování a uchovávání osobních údajů fyzických osob postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 181/2004 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Státní plavební správa jako správce osobních údajů plně respektuje a ctí nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a osobní údaje zpracovává pouze na základě prokazatelného právního důvodu pro zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy a to zejména zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 356/2009 Sb., o informacích zaznamenaných v Říčních informačních službách. Osobní údaje zpracováváme korektně, zákonně a transparentně v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu zpracování. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu ne delší, která je nezbytná pro účely, které jsou zpracovávány. Zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

 • Jméno a příjmení
 • Email
 • Uživatelské jméno
 • Instituce
 • IČO
 • Telefon
 • Záběry z plavebních komor a pohyblivých mostů

Účel zpracování osobních údajů:

 • registrace subjektu údajů do systému Říčních informačních služeb LADVIS zřízený na základě zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
 • vyhodnocování hustoty provozu, zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu

Příjemci osobních údajů:

Státní plavební správa nepředává osobní údaje mimo EU či mezinárodním organizacím a neprovádí žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo právní účinky.

 

Práva subjektu údajů:

Kdykoliv během zpracování má subjekt údajů následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům a pořízení kopie zpracovávaných osobních údajů
 • Právo na opravu a doplnění osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů, pokud budou naplněny podmínky stanovené právními předpisy
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů


Za účelem uplatnění svých práv se můžete obrátit na Pověřence pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím emailové adresy: gdpr@plavebniurad.cz.

Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

Tato informace bude podle potřeby aktualizována. Poslední aktualizace: 11. 2. 2019.

Kontaktní údaje:

Správce osobních údajů:

Státní plavební správa
Jankovcova 4, 170 04 Praha 7
IČO: 00003352

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Ljuba Lakosilová
gdpr@plavebniurad.cz
datová schránka IDS pwzaih7
telefon: + 420 702 099 263


 

Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí