Projekt IRIS Europe II

Název projektu: IRIS II

Projekt IRIS II navazuje na již implementované služby RIS. Implementací RIS bylo pověřeno Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR), jako investorská organizace pro rozvoj infrastruktury vodních cest. Realizován byl základní projekt tzv. Telematického systému, jehož výsledkem je Labsko-vltavský dopravní informační systém (LAVDIS). Financování projektu bylo z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a se spolufinancováním z fondů EU (ERDF) prostřednictvím Operačního programu Infrastruktura. Na tuto práci navazují další investice do Referenční stanice DGPS, rozšiřování informačních služeb a datová propojení zejména s plavebními komorami. Část služeb bude pilotně zaváděna ŘVC ČR v rámci mezinárodního projektu IRIS II.

V rámci dokončení implementace vybraných služeb RIS a v návaznosti na plnění povinností plynoucích z prováděcí vyhlášky o RIS jsou zabezpečovány ŘVC ČR následující práce: dokončení uživatelského prostředí pro Středisko RIS v rámci monitorování plavebního provozu, dokončení funkčnosti výměny dat mezi systémy PLAVBA a LAVDIS v rozsahu dle vyhlášky o RIS, plné zprovoznění importu a exportu ERI zpráv standardu ERINOT 1.0 XML z LAVDIS přes e-mailové rozhraní, implementace monitorování proplavení na plavebních komorách na vltavské vodní cestě aplikací PLAVBA, upgrade monitoringu vodní cesty na labské vodní cestě se zavedením obousměrného přenosu a zobrazování aktuálních dat o provozním stavu.

Česká republika je zapojena do mezinárodního projektu (9 států EU) IRIS II, financovaného z prostředků TEN-T, s realizací v období 03/2009 – 12/2011. Příjemcem za Českou republiku je Ministerstvo dopravy ČR a realizátorem ŘVC ČR.

V souladu s „Decision Granting Financial Aid For An Action concerning the granting of Community financial aid for projects of common interest “IRIS Europe II” - 2008-EU-70000-S - in the field of the trans-European transport networks (TEN-T)“ a „Strategic Action Plan” (SAP) budou řešeny následující tématické oblasti: aktuální hloubková data, model plavebních hladin, rozšíření zpráv vůdcům plavidel, přístup k RIS službám pomocí bezdrátového připojení WiFi a pilotní implementace technické a administrativní dohody o výměně dat mezi RIS systémy. Realizace projektu nebude znamenat žádné nároky na výkup pozemků nebo zásahy do pozemků či nemovitostí mimo vlastnictví ČR.

Informační služby na vodní cestě jsou charakteru veřejné služby, která je poskytována jejím uživatelům především z důvodu bezpečnosti a plynulého provozu. Nutnost zabezpečení kvalitních služeb RIS na labskovltavské vodní cestě kategorie IV. a vyšší je dána Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (vnitrozemských vodních cestách ve Společenství). Tato povinnost v sobě nese i zajištění bezpečné funkce navigačního systému Inland ECDIS, jež vyžaduje spolehlivá a přesná polohová data prostřednictvím satelitního navigačního systému. Vlastní zjišťování a měření aktuálních hloubkových dat bude zajišťovat správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik pomocí měřících lodí Eva a Adam, na jejichž palubách bude instalováno veškeré potřebné zařízení (software pro runtimový záznam měření s využitím stávající měřící technologie (hardware) a software HyPOS, HyMAS, HyDAP) k zjišťování zájmových veličin. Součástí požadavků na správce vodní cesty, Povodí Labe, s.p., na provoz a údržbu systémů je zajištění chodu a aktualizace modelu plavebních hladin. Převedení výsledných dat z modelu plavebních hladin do formátu Inland ECDIS a následné využití v prostředí webu LAVDIS bude zajišťovat SPS. SPS bude dále zajišťovat vlastní provoz zasílání zpráv vůdcům plavidel, přístup k RIS službám pomocí bezdrátového připojení WiFi a pilotní realizaci operací dle technické a administrativní dohody o výměně dat mezi RIS systémy.

Systém plavebních map Inland ECDIS umožňuje pomocí známých aktuálních hloubek a namodelovaných plavebních hloubek nadefinovat vůdci plavidla potřebný využitelný ponor plavidla při plavbě tak, aby bylo plavidlo co nejekonomičtěji vytíženo a přitom nedošlo k poškození plavidla nebo k jeho uvíznutí i za situace, kdy ostatní plavidla nevybavená tímto systémem nemohou plout, popřípadě jejich přepravní kapacita není využita na 100%. Využití moderních technologií umožní sledování detailního pohybu plavidel po vodních cestách Evropy a zaznamenávání jejich přejezdu státních hranic. Zároveň se v rámci zkvalitňování poskytování informačních služeb vůdcům plavidel zlepší dostup a aktuálnost jednotlivých zpráv. Přičemž jednotlivá plavidla mohou k připojení do RIS systému využít bezdrátové elektronické připojení WiFi, a to díky vysílačům rozmístěných na významných lokalitách. Zavedení nových systémů do plavby zvýší efektivitu a bezpečnost provozu na vodních cestách.

Ekonomické zdůvodnění je zpracováno ve smyslu „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách“, které schválilo Ministerstvo dopravy ČR. Tyto prováděcí pokyny definují jednotný postup pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů na vodních cestách, sloužících vnitrozemské plavbě, dále „Pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů“. Předkládaný investiční záměr se svými Aktivitami 1 a 3, jejich charakterem a věcnou náplní spadá pod bod (III.) „Odlišné postupy“, odstavec (2) dokumentu „Pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů“.

Nutnost zabezpečení kvalitních služeb RIS na LVVC kategorie IV. a vyšší je dána Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství a souvisejícími nařízeními EK stanovujícími standardy hlavních směrů RIS. Tato povinnost v sobě nese i zajištění bezpečné funkce RIS. Implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES do legislativy České republiky je zajištěna novelizovaným zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a prováděcí vyhláškou.

Dokumenty ke stažení:

Investiční záměr projektu       

Prezentace z výrobního výboru k ERI 2

Prezentace z výrobního výboru k NtS 2
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí